Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Transformácia podniku LESY SR, š.p. a prírode blízke hospodárenie sú súčasťou systémových zmien v rezorte

30-11-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský presadzuje koncepčný prístup k štátnym podnikom a ostatným rezortným organizáciám. Očakáva, že to budú moderné a efektívne podniky, ktoré budú zároveň podporovať holistický prístup k manažmentu prírodných zdrojov.

Štátny podnik LESY SR v súčasnosti prechádza zásadným transformačným procesom, ktorého cieľom je naštartovať účinnú obchodnú politiku za podmienky poskytovania nevyhnutných ekosystémových služieb pre spoločnosť. Tieto zmeny sa uskutočňujú v zložitej dobe, keď je stav lesov značne ovplyvňovaný klimatickou zmenou s obrovskými dosahmi na našu krajinu. Zosúladenie spoločenskej objednávky na zabezpečenie tak vzácnych hodnôt ako je čistá voda, vzduch, ochrana pôdy a biodiverzity so zabezpečením dynamickej obchodnej politiky si vyžadujú zásadné zmeny v riadení podniku.

Ide o veľmi náročné procesy vyžadujúce si obrovské manažérske skúsenosti a nasadenie vedenia podniku.

„S cieľom zdynamizovať transformačný proces som v piatok 27.11.2020 odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Mateja Vigodu. Ide o poctivého lesníka, ktorého si osobne vážim a ktorý si v minulosti počínal veľmi statočne. Transformácia podniku však pod jeho vedením stagnovala, chýbala jasná vízia, zásadné reformné kroky a očista od nečestných ľudí. Riadiť 3507 zamestnancov pri tak zásadných reformách si vyžaduje ráznejší prístup a rozhodnosť. Je našou zodpovednosťou a povinnosťou robiť takú personálnu politiku, ktorá nás dovedie k dosiahnutiu cieľa, ktorými sú stabilné a zdravé lesy. Sú totiž najlepšou zelenou infraštruktúrou našej krajiny. Táto zodpovednosť leží v podstatnej miere na zamestnancoch štátneho podniku, ktorí sú reformátormi, na ktorých sa spolieham,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský.

Úspešný transformačný proces je podmienený organizačnými, personálnymi, obchodnými a ekonomickými zmenami podniku. Je nutné nastaviť transparentné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zmeniť organizačnú štruktúru tak, aby lesníci mohli vykonávať svoju prácu priamo v teréne. Prioritou zostáva postupný prechod k prírode bližším formám hospodárenia na čo najväčšej ploche. To si však vyžaduje budovanie ľudských kapacít, uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov a využívanie moderných technológií. Prírode blízke hospodárenie musí byť zosúladené s ekonomickými možnosťami podniku.

Štátny podnik LESY SR momentálne riadi poverený generálny riaditeľ Tomáš Čuka z odštepného závodu Levice. Výberové konanie na post generálneho riaditeľa LESY SR bude vyhlásené ešte tento týždeň.