Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

26-03-2021

Upozornenie o zmene kontaktného údaja SO pre IROP Košického samosprávneho kraja

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o NFP z územia RIÚS Košického kraja okrem žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Košice získať na adrese soirop@vucke.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Hľadáme šéfa PPA
Forest Europe
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood