Facebook Statistics

Aktuality

Usmernenie MPRV SR k NV SR 75/2015 Z.z, verzia 4.0

03-05-2021

k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 72/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2021 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood