Facebook Statistics

Aktuality

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019

26-09-2020

Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelenú správu), pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne pripravuje NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Správa je prezentačným faktografickým materiálom rezortu, slúži aj ako dôležitý informačný zdroj nielen pre odbornú verejnosť, ale aj samosprávy a univerzity. Za takmer 30-ročné obdobie mapuje vývoj v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve, hodnotí vplyv agrárnej politiky hlavne z pohľadu pôsobenia uplatňovaných opatrení prijatých v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Správu každoročne prerokováva a schvaľuje vedenie rezortu, Hospodárska a sociálna rada SR, Vláda SR a výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Grafické zobrazenie Zelenej správy obsahuje najdôležitejšie ukazovatele popisujúce stav poľnohospodárstva a potravinárstva SR v roku 2019.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood