Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko sa bude podieľať na riadení Európskej lesníckej komisie FAO

27-11-2023

Slovensko bude mať po dlhých rokoch znova možnosť podieľať sa na riadení Európskej lesníckej komisie v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Členské štáty komisie si na svojom zasadnutí v San Maríne jednomyseľne zvolili za jedného zo svojich podpredsedov lesníckeho odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Borisa Gregušku.

V termíne 20. až 23. novembra 2023 sa v San Maríne konalo spoločné zasadnutie Výboru pre lesy a priemysel spracovania dreva Európskej hospodárskej komisie OSN a Európskej lesníckej komisie FAO pod označením FORESTA 2023. V rokovaniach dominovala téma príspevkov lesov, ich trvalo udržateľného využívania a ochrany k riešeniu globálnych výziev a cieľov, akými sú najmä boj proti klimatickej zmene, ochrana biodiverzity, rozvoj bio‑ekonomiky a obnova degradovaných ekosystémov a pôdy. Zástupcovia zúčastnených štátov sa v diskusiách zamerali najmä na európske perspektívy plnenia týchto cieľov prostredníctvom realizácie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch v jednotlivých krajinách. Výstupy zasadnutia poslúžia aj ako rámcové usmernenie pre členské štáty pri prijímaní konkrétnych opatrení, ktoré by mali posilniť úlohu lesov, udržateľného lesníctva a naň nadväzujúcich odvetví pri plnení požiadaviek spoločnosti.

Na záver zasadnutia prebehla voľba členov nového byra Európskej lesníckej komisie FAO. Byro plní funkciu užšieho riadiaceho orgánu komisie a pozostáva z jedného predsedu a troch podpredsedov. Za jedného z podpredsedov bol členskými štátmi komisie jednomyseľne zvolený slovenský kandidát Boris Greguška, lesnícky odborník z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko tak opätovne získava možnosť podieľať sa na riadení tohto významného medzinárodného telesa v oblasti lesníctva. Začiatkom milénia bol členom a predsedom byra Európskej lesníckej komisie taktiež slovenský zástupca, Ján Ilavský.

Európska lesnícka komisia bola založená v roku 1947, ako špecializované teleso FAO s poradnou funkciou pre oblasť lesníckych politík v európskom geopolitickom regióne. Komisia je zložená zo 40 členských krajín a 1 členskej organizácie - EÚ. Zasadnutia komisie sa konajú zvyčajne raz za dva roky.

Boris Greguška sa dlhodobo venuje agende medzinárodných lesníckych a s lesmi súvisiacich politík. Zastupuje Slovensko vo viacerých medzinárodných organizáciách a procesoch. Počas slovenského a maltského predsedníctva v Rade EÚ (2016-2017) viedol Úniu pri celosvetových vyjednávaniach o Strategickom pláne OSN pre lesy, ktorý neskôr schválilo Valné zhromaždenie OSN. Podieľal sa aktívne na tvorbe rezolúcií z madridskej (2015) a bratislavskej (2021) konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE). V rokoch 2018 až 2020 pôsobil vo funkcii predsedu Fóra o lesoch OSN, najvyššie postaveného telesa v systéme OSN, ktoré sa zaoberá agendou svetových lesov.

Zdroj foto: FAO Forestry


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood