Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

O budúcnosti európskej politiky o lesoch sa rokuje v týchto dňoch v Bratislave

28-11-2017

O strategickom smerovaní európskej politiky týkajúcej sa ochrany lesov sa aktuálne rokuje v Bratislave. Na zasadnutí celoeurópskeho procesu FOREST EUROPE budú o kľúčových témach diskutovať  zástupcovia vlád európskych krajín dva dni, 28. a 29. novembra.

Zúčastnení predstavitelia budú hodnotiť doterajšiu realizáciu aktuálneho programu práce FOREST EUROPE, ktorý vychádza z ministerských rezolúcií a rozhodnutí prijatých predchádzajúcimi konferenciami ministrov od roku 1990, najmä konferenciami, ktoré sa konali v roku 2015 v Madride. Delegáti následne prijmú rozhodnutia o ďalšej realizácii programu práce.

Kľúčové rozhodnutia sa pritom očakávajú v oblasti ďalšieho strategického smerovania procesu FOREST EUROPE. Európski ministri, zodpovední za lesy, na siedmej konferencii FOREST EUROPE v októbri 2015 v Madride uznali potrebu celkového preskúmania fungovania tohto ministerského procesu a jeho štruktúr v podmienkach aktuálnych výziev, ktorým čelia európske lesy (zmena klímy, potreba zachovania a zlepšenia biodiverzity, rozvoj bio-ekonomiky, narastajúci dopyt po sociálnych funkciách lesov). Výsledky tohto preskúmania budú prezentované práve na nadchádzajúcom zasadnutí vládnych expertov v Bratislave. Na základe týchto výsledkov experti rozhodnú, či aktuálne štruktúry a procedurálne postupy FOREST EUROPE poskytujú vhodný rámec pre adresovanie týchto výziev alebo je potrebná ich zmena.      

Ďalším dôležitým očakávaným rozhodnutím bude príprava zasadnutia okrúhleho stola na tému právne záväznej dohody o lesoch v Európe. Okrúhly stôl by mal poskytnúť platformu pre dlho očakávané diskusie o možnosti obnovenia negociácií o celoeurópskom dohovore o lesoch. Pôvodné rokovania o takomto právne záväznom nástroji sa skončili neúspechom ešte v roku 2013. Európski ministri dali v roku 2015 politický mandát procesu FOREST EUROPE, aby preskúmal možnosti obnovenia oficiálnych negociácií v tejto otázke. Nadchádzajúce zasadnutie FOREST EUROPE na úrovni expertov rozhodne o termíne a mieste konania tohto okrúhleho stola.

FOREST EUROPE je celoeurópsky medzivládny proces o lesoch, založený v roku 1989. Signatárskymi stranami procesu je 46 európskych krajín a Európska únia (v týchto krajinách sa nachádza približne jedna tretina svetových lesných zdrojov). Slovenská republika je od roku 2014 spolu so Španielskom predsedajúcou krajinou procesu. Sekretariát procesu, tzv. Liaison Unit, je v súčasnosti umiestnený v SR. V zmysle týchto skutočností je SR politickým lídrom medzivládneho procesu.

Viac informácií o zasadnutí je možné nájsť na webovej lokalite: http://foresteurope.org/event/12066/