Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

V mestách pribudnú nízkopodlažné ekologické vozidlá MHD

20-06-2017

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, to je cieľom novej eurofondovej výzvy.

„Je nesporné, že nárast automobilovej dopravy má negatívny vplyv na životné prostredie. Výsledkom sú znečistenie ovzdušia, hluk, prach a dopravné zápchy. Obzvlášť to platí o veľkých mestách,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Našim cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia formou atraktívnejšej a ekologickejšej verejnej dopravy.“

Agrorezort vyhlásil eurofondovú výzvu na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Celkovo 21,2 miliónov eur je vyčlenených pre Bratislavu, Žilinu a Košice. Financie sú určené na nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc. Oprávnenými žiadateľmi sú mestá Bratislava, Žilina a Košice, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v mestskej doprave) a subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta) organizujúci integrovaný dopravný systém. Maximálna ani minimálna výška pomoci nie sú stanovené.

„Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí,“ vysvetlil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. „Investičnou prioritou je vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových. To všetko v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.“

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 2,1 mld. eur vyčlenená na Integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná, ktorej rezort je riadiacim orgánom pre operačný program IROP.

„Od októbra minulého roka sme vyhlásili 12 výziev na predkladanie ŽoNFP za približne 680 mil. eur,“ bilancuje generálny riaditeľ Marek Mitošinka. Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách. „Veľkú pozornosť venujeme aj sociálnej oblasti. Vyhlásili sme výzvy, ktoré sa týkajú prakticky všetkých vekových kategórií od škôlkarov, cez základné a stredné školy až po seniorov.“

Celé znenie výzvy nájdete tu:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765