Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

Predkladanie žiadostí na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

08-11-2017

Podporujeme obhospodarovateľov lesov, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Výzva na podporu v lesnom hospodárstve je už spustená, žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) do 13. novembra 2017. 

  • Agrorezort motivuje obhospodarovateľov lesov, aby uplatňovali prírode blízke hospodárenie
  • Celkovo budú k dispozícii 2 milióny eur
  • Predkladanie žiadostí do 13. novembra 2017 Pôdohospodárskej platobnej agentúre

„Lesy plnia aj významné ochranné, environmentálne a  celospoločenské funkcie, nie sú teda len zásobárňou dreva. Starostlivosť o mimoprodukčné funkcie lesov si vyžaduje osobitné úsilie a rozhodne nestojí malé peniaze. Jej dôležitosť si uvedomujeme, preto sme pripravili vyhlášku o poskytovaní finančnej podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Pôdohospodárska platobná agentúra, rozpočtová organizácia agrorezortu, už spustila výzvu na predkladanie žiadostí. Jej cieľom je motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie nie však za účelom zisku, ale na plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov. Podpora je určená obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2007 alebo 2012 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie). Odmena pre obhospodarovateľova lesa zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov. Podpora sa poskytuje v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200 000 eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Celkovo budú žiadateľom k dispozícii 2 milióny eur. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom, kde je sadzba na 1 hektár vyššia o 50% oproti sadzbe pre lesné porasty, v ktorých sa neuplatňovalo prírode blízke hospodárenie. Minimálna priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 eur, jej výška bude závisieť od počtu podaných žiadostí a od toho, koľkí žiadatelia splnia podmienky, ktoré stanovuje vyhláška. MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.

Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk. Súčasťou materiálu je aj usmernenie k vyplňovaniu žiadosti. Žiadosť treba zaniesť osobne do podateľne PPA alebo poštou. Žiadatelia sú povinní zaslať žiadosť aj e-mailom na adresu: podporalesov@apa.sk. Neúplné žiadosti a žiadosti podané po termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.