Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Archív tlačových správ

Regióny získajú financie na rozvoj sociálnej infraštruktúry

04-04-2018

Do regiónov poputujú financie pre poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Určené sú na rekonštrukciu existujúcich i výstavbu nových objektov, investície do materiálno-technického vybavenia či zvýšenie energetickej hospodárnosti. Z fondov EÚ je vyčlenených viac ako 72 miliónov eur.

  • Podpora kvalitných sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v regiónoch
  • Namiesto anonymných inštitucionálnych foriem komunitné centrá rodinného typu
  • Vyčlenených je viac ako 72 miliónov eur z fondov EÚ pre všetky kraje Slovenska

„Nie každý má to šťastie, že môže žiť v dobrých sociálnych podmienkach. Úlohou štátu je v ťažkých životných situáciách svojim občanom podať pomocnú ruku. Aj za pomoci zdrojov z Európskej únie spúšťame pre regióny možnosť získať financie na rozvoj sociálnej infraštruktúry," uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Celkovo je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyčlenených z fondov EÚ 72,36 miliónov eur.

„Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, laicky povedané podporujeme investície do malých komunitných zariadení rôzneho druhu , čím budeme naprieč celým Slovenskom zvyšovať kvalitu týchto služieb,“ vysvetľuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV.

Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Oprávnenými žiadateľmi sú najmä mestá, obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie, poskytovatelia sociálnych služieb, resp. akreditované mimovládne a neziskové organizácie, to podľa toho či ide o sociálne služby alebo sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu. Výzvu pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Popri poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve je rozvoj regiónov dôležitou súčasťou agendy ministerstva,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná. „Zásadným spôsobom sme naštartovali čerpanie eurofondov na regionálny rozvoj. Kým na začiatku volebného obdobia boli vyhlásené iba dve výzvy, ku dnešnému dňu je to 20 výziev za viac ako miliardu eur. Z celkovej alokácie 1,738 mld. eur táto suma predstavuje viac ako 60%. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je nielen úspešný eurofondový operačný program, ale aj príklad transparentnosti a zapojenia samotných regiónov do rozhodovania.“

Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y7XT7WVFzCw