Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

17-01-2018

Názov a sídlo organizácie:

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

059 60 Tatranská Lomnica

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: lesnícke alebo ekonomické

Riadiaca prax: minimálne 3 roky v riadiacej funkcii

Odborná prax: minimálne 5 rokov praxe v prevádzke lesnej výroby alebo štátnej správe lesného hospodárstva

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti, základné znalosti legislatívy Európskej únie v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Vítané sú: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka; rôzne certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. , ako aj o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; morálna bezúhonnosť

Prihlášky s osobným dotazníkom, štruktúrovaným profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte do 14 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Osobný úrad, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava