Výberové konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, Bratislava

14-03-2018

Názov podniku a sídlo:

Závodisko, štátny podnik
Starohájska 29, 852 69 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov v riadiacej funkcii

Špecifické kritériá a požiadavky: všeobecná znalosť zákona o štátnom podniku; zákonníka práce; zákona o účtovníctve; zákona o správnom konaní; zákona o verejnom obstarávaní; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku a základné znalosti legislatívy EÚ v danej oblasti; riadiace a organizačné schopnosti

Iné kritériá a požiadavky: povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, morálna bezúhonnosť

Vítaná je: znalosť anglického jazyka, certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Podmienkou účasti vo výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie rozvoja štátneho podniku Závodisko, š. p. formou písomného dokumentu. Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Prihlášky spolu s vyplneným osobným dotazníkom, štruktúrovaným profesijným životopisom s vyznačením pozície a preukázaním obdobia riadiacej praxe, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace doručte v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „VK riaditeľ Závodisko, š. p.“ do 14 dní od uverejnenia tohto oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava