Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu člena Dozornej rady š. p. Lesy SR Banská Bystrica

04-10-2007

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2007  na funkciu  člena Dozornej rady š. p. Lesy SR Banská Bystrica.

Výberového konania na funkciu člena Dozornej rady štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica sa zúčastnili 3 uchádzači. Podľa výsledkov hodnotenia výberovej komisie sa úspešní uchádzači umiestnili v poradí: 1. Ing. Ján Malko, CSc., 2. Ing. Roman Wagner.

Na funkciu člena Dozornej rady  bol vybratý Ing. Ján Malko, CSc.