Tlačové správy

Reakcia na tlačovú konferenciu strany SaS k prenajímaniu poľovného revíra

25-04-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov. O tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich poľovný revír. Rozhodnutia prijíma zhromaždenia vlastníkov a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou počítanej z celkovej výmery poľovného revíru.

Upozorňujeme, že ak má akýkoľvek občan alebo predstaviteľ strany SaS podozrenie z porušenia zákona alebo z korupcie, je zo zákona povinný sa obrátiť priamo na orgány činné v trestnom konaní. Ak tak nevykoná, dopúšťa sa trestného činu.

V prípade spomínaného poľovného revíru, pre získanie objektívnych a úplných informácií odporúčame obrátiť sa okrem Slovenského pozemkového fondu aj na ostatných vlastníkov, miestne združenia, resp. na predstaviteľov obcí Pukanec, Uhliská, Bohunice a Horné Devičany.

Pre úplnosť pripájame aj stanovisko Slovenského pozemkového fondu:

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.04.2018. Dôvodom bolo, že mu pred termínom zhromaždenia boli doručené podnety Obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie p. Štubňu konať v ich mene na predmetnom zhromaždení. SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil.

Pri prehodnotení účasti na zhromaždení SPF zohľadnil aj skutočnosť, že v predmetnom revíre je platná zmluva, ktorá ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Ďalej pri prehodnotení účasti na zhromaždení fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám p. Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF.

Slovenský pozemkový fond považuje za nevyhnutné v prvom rade prešetriť skutočnosti uvedené v doručených podnetoch, a taktiež skutočnosti, na ktoré poukázal p. Štubňa.

Zároveň sa ospravedlňujeme nevybavenej žiadosti o stretnutie občana dňa 23.04.2018. Generálna riaditeľka SPF je pripravená toto stretnutie zrealizovať bezodkladne. Odporúčame všetkým občanom, aby sa na stretnutie ohlásili vopred a dohodli si riadny termín. Predídu tak zbytočnému čakaniu, resp. nevybaveniu žiadosti.