Tlačové správy

Stretnutie ministrov ako otvorený dialóg

04-06-2007

Dňa 29. mája 2007 sa v Palárikove skončilo dvojdňové stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín V-4. Delegácie krajín viedli:
Česká republika - Petr Gandalovič, minister poľnohospodárstva
Maďarská republika - József Gráf, minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Poľská republika - Andrzej Lepper, podpredseda vlády a ministerpoľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenská republika - Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva 

Zo stretnutia vyplynuli nasledovné závery:

 1. Reformné zmeny Spoločnej organizácie trhu

  Ministri sa vzájomne informovali o národných pozíciách vo vzťahu k uvedených reformám. Stanoviská krajín sú v mnohých otázkach veľmi blízke (prechodné obdobie pre postupné odviazanie podpory na spracované ovocie a zeleninu, prechod na Jednotnú platbu na farmu - SPS do roku 2013, obavy z negatívnych dopadov reformných návrhov na zmeny trhu s cukrom v nových členských krajinách). Na návrh ČR súhlasili so zriadením pracovnej skupiny krajín V-4 za účelom koordinácie stanovísk k aktuálnych otázkam reformy trhu s cukrom a jej dosahom.
   

 2. Bezpečnosť a kvalita potravín

  Existujú národné programy, ktoré podporujú vysoko kvalitné potraviny.

  Vzhľadom na blízkosť poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov krajín V-4, či už zemepisnú, tradičný spôsob výroby, príbuzné suroviny, technológie atď. navrhujeme a podporujeme spoluprácu krajín V-4 na úseku kompetentných autorít krajín V-4 pre politiku kvality a prípadné sporné registrácie riešiť preventívne na úseku ad hoc pracovných expertných skupín pri maximálnej snahe dosiahnuť kompromisné riešenie.

  Krajiny V-4 ocenili reálnu dohodu medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou v otázke námietky v prípade “slovenského oštiepku” a registrácie poľského “oscypku”. Česká republika požiadala V-4 o neformálnu podporu pri registrácii piva.

  Slovenská republika pozvala zúčastnených na seminár politiky kvality počas výstavy Agrokomplex 2007, ktorý bude organizovaný v spolupráci s Francúzskym inštitútom pre kvalitu (INAO).

  Poľsko upozornilo na zdĺhavý administratívny proces.

  Bezpečnosť potravín je vysoko dôležitá pre všetky krajiny V-4 s cieľom chrániť zdravie spotrebiteľa. Podporuje sa spolupráca kontrolných autorít V-4 na úseku kontrol potravinového reťazca a pri jednotnej implementácii potravinového práva EÚ.
   

 3. Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky

  Krajiny sa dohodli na koordinácii vzájomných pozícií k reformným návrhom EK na zmenu SPP a na potrebe vytvorenia finančného nástroja na riadenie rizík v poľnohospodárstve. Zhodne zdieľajú názor na potrebu zjednodušenia administratívy a legislatívy pre SPP, špecificky v oblasti nástrojov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie.
   

 4. Krížové plnenie – cross-compliance

  Ministri spoločne podporujú návrh na uplatňovanie SAPS (Jednotnej platby na plochu) až do roku 2013, keď nové členské krajiny dosiahnu rovnakú úroveň priamych platieb ako EÚ 15 s tým, že systém krížového plnenia bude zavedený v troch fázach s dvojročným intervalom, začínajúc prvou fázou v roku 2009 (druhá fáza v roku 2011, tretia fáza v roku 2013).
   

 5. Aktuálne problémy obchodu

  Vo všetkých členských krajinách V-4 pretrvávajú problémy s nízkymi obchodnými cenami bravčového mäsa. Cenový šok spôsobený medziročným poklesom cien má negatívny dopad na sektor živočíšnej výroby. Ministri spoločne navrhnú riešiť tento problém na úrovni EK.

  V téme nového kola rokovaní WTO v sektore poľnohospodárstva rezonovali rôzne názory jednotlivých krajín.
   

 6. Nadmerné zásoby

  V otázke finančného postihu EK pre Poľskú, Českú a Slovenskú republiku za nadmerné zásoby zúčastnení ministri zdieľajú spoločný názor a postup EK považujú za nespravodlivý. Postihnuté krajiny zvažujú podanie žaloby na Európsky súdny dvor a ďalší spoločný postup, ktorý podporuje aj Maďarská republika.

Jana Kaplanová
riaditeľka
30. 5. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk