Tlačové správy

Tlačová správa k podmienkam poskytovania dotácií na účasť na výstavách

08-06-2007

V súčasnosti je v pripomienkovom konaní návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstva, rybnom hospodárstve a lesnom hospodárstve. Účinnosť návrhu nariadenia vlády SR navrhuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR od 15. júla 2007, teda pred termínom konania 34. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2007. Po schválení v legislatívnom procese a nadobudnutí účinnosti očakávame predkladanie žiadostí zo strany žiadateľov na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) do 30. júla 2007.

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, rybnom hospodárstve a lesnom hospodárstve formou dotácií a subvencovaných služieb a tovarov.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vo svojej rozpočtovej kapitole disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na financovanie účasti na výstavách a veľtrhoch schválených ministerstvom na rok 2007.

Medzi dotácie v poľnohospodárstve je zaradená dotácia na účasť na výstavách. Dotáciu na účasť chovateľov hospodárskych zvierat (ďalej len “chovateľ”) a pestovateľov poľnohospodárskych plodín (ďalej len “pestovateľ”) na poľnohospodárskych výstavách, veľtrhoch a chovateľských dňoch možno poskytnúť prostredníctvom právnickej osoby založenej podľa osobitných predpisov2) . Túto dotáciu možno poskytnúť na výstavy schválené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky v príslušnom kalendárnom roku. Dotáciu možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov, pričom za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

 1. registračný poplatok,
 2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
 3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
 4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov

c) cena do 8 000 Sk udelená za 1. miesto v súťaži chovateľov alebo pestovateľov na výstave, cena do 6 000 Sk za 2. miesto a cena do 4 000 Sk za 3. miesto, ak súťaž organizuje právnická osoba podľa odseku 1

Pre tých podnikateľov, ktorí nie sú organizovaní v žiadnom zväze alebo združení, je možnosť čerpať dotáciu formou minimálnej pomoci na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku. Túto dotáciu možno poskytnúť chovateľovi alebo pestovateľovi do 100 % oprávnených nákladov. Dotácia poskytnutá formou minimálnej pomoci sa prepočíta výmenným kurzom určeným Národnou bankou Slovenska k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. Za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

 1. registračný poplatok,
 2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
 3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
 4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov

V oblasti dotácií na spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov je dotácia formou minimálnej pomoci na účasť na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku. Túto dotáciu možno poskytnúť podniku do 100 % oprávnených nákladov. Za oprávnené náklady sa považuje:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

 1. registračný poplatok,
 2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
 3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
 4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

Štátna pomoc v sektore lesného hospodárstva zahŕňa dotáciu formou minimálnej pomoci na účasti na výstavách schválených ministerstvom v príslušnom kalendárnom roku, ktorú možno poskytnúť obhospodarovateľovi do 100 % oprávnených nákladov. Za oprávnené náklady sa považuje

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

 1. registračný poplatok,
 2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
 3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
 4. zavedenie prívodu vody a odpadu vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

8. 6. 2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59 266 272, tel./fax: 59 266 311
e-mail: jana.kaplanova@land.gov.sk
www.mpsr.sk