Facebook Statistics
Značka Kvality

Škodcovia rastlín na obzore? Nový informačný panel úradu EFSA na ich odhalenie

06-11-2023

Nový informačný panel úradu EFSA poskytuje interaktívny online prístup k výsledkom jeho činností v oblasti horizontálneho skenovania škodcov rastlín, ktorí môžu predstavovať hrozbu pre územie Európskej únie.

V spolupráci so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (European Commission’s Joint Research Centre (JRC)) a Francúzskou agentúrou pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES)), úrad EFSA systematicky preveruje vedeckú literatúru a mediálne zdroje s cieľom identifikovať nové, vznikajúce alebo opakujúce sa škodlivé organizmy, ktoré môžu byť potenciálnym problémom pre územie EÚ. Tieto činnosti v oblasti horizontálneho skenovania sú podkladom pre mesačný bulletin uverejňovaný v časopise úradu EFSA, ktorý sa poskytuje Európskej komisii a fytosanitárnym orgánom členských štátov s cieľom posilniť pripravenosť EÚ na riešenie nových rizík pre zdravie rastlín.

Novovytvorený informačný panel poskytuje online prístup k najnovším a minulým výsledkom horizontálneho skenovania v interaktívnom formáte.

Nástroj má tri časti:

  • Noví škodcovia: vizualizácia neregulovaných škodcov na mape sveta, ktorí boli zistení a predstavujú nové hrozby (napr. boli zistení v nových oblastiach invázie, na nových hostiteľoch atď.);
  • Prioritní škodcovia: množstvo výskytu (z hľadiska počtu nájdených položiek) pre 20 škodcov, ktorí sú v EÚ regulovaní ako „prioritní škodcovia“, a preto im členské štáty venujú maximálnu pozornosť (prostredníctvom verejných informačných kampaní pre verejnosť, každoročných prieskumov, pohotovostných plánov, simulačných cvičení a akčných plánov na ich eradikáciu);
  • Vyhľadávač informačných bulletinov: vyhľadajte všetky položky zahrnuté v akomkoľvek uverejnenom informačnom bulletine výberom názvu škodcu, čeľade, úrovne regulácie a skóre monitorovania (tzv. "PeMoScoring").

Informačný panel sa bude pravidelne aktualizovať o obsah posledného uverejneného mesačného bulletinu.

Prístup k informačnému panelu: https://www.efsa.europa.eu/en/powerbi/horizon-scanning

Pozri tiež:

Plant Health: Horizon Scanning Dashboard

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood