Facebook Statistics

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ

13-01-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší počet žiadateľov aj najvyššiu sumu od vzniku agentúry. To všetko PPA zvládla s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v celej Európskej únii.

  • PPA vyplatila poľnohospodárom, obciam, potravinárom, lesníkom, včelárom a školám v roku 2019 celkovo 839,4 mil. eur
  • 2 682 vzdelávacích zariadení a až 477 869 žiakov podporených cez program Školské mlieko a 3 654 vzdelávacích zariadení a 574 441 žiakov v programe Školské ovocie a zelenina
  • S podielom prevádzkových nákladov na úrovni 3,4 % je slovenská PPA najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ

„Špičková práca, maximálne nasadenie našich zamestnancov a absolútna efektivita vynakladaných prostriedkov charakterizujú rok 2019 pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Rekordnému počtu žiadateľov sme vyplatili rekordný objem finančných prostriedkov. Našimi výkonmi sme tak na úrovni bankovej inštitúcie. Zároveň sme intenzívne pracovali na digitalizácii i elektronickej bezpečnosti. Za prvé plne digitálne opatrenie v poľnohospodárstve „Zelená nafta“ sme získali ocenenie ITAPA a v oblasti bezpečnosti sme získali certifikát ISO/IEC 27001,“ povedal Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.

V oblasti poľnohospodárstva PPA vyplatila 27 420 žiadostí priamych podpôr 617,7 milióna eur. Celkovo bolo podporených 1,848 mil. ha, čo predstavuje 77,7 % poľnohospodárskej plochy v SR a podporených bolo 27,5 milióna hospodárskych zvierat. V rámci projektových podpôr vyplatila PPA 276 žiadateľov v celkovej sume 38,7 mil. eur. Cez tzv. spoločnú organizáciu trhu vyplatila 354 žiadostí v sume 16,7 mil. eur. V rámci štátnej pomoci vyplatila PPA 2 724 žiadostí v sume 44,6 mil. eur.

PPA podporila v roku 2019 až 322 obcí celkovou sumou 34,3 mil. eur. Prostriedky smerovali na realizáciu kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zlepšenie vzhľadu obcí, lávky, mosty, chodníky, autobusové zastávky, domy smútku, obnoviteľné zdroje a úsporu energie, zvyšovanie kvality života, voľný čas, informačné a smerové tabule, náučné a cykloturistické chodníky, skvalitňovanie turistických objektov. Na poľné a lesné cesty, protierózne a protipovodňové zariadenia získalo od PPA 13 obcí celkovo 9 mil. eur. Obce boli aj medzi žiadateľmi o poľnohospodárske priame platby, kde 18 obcí získalo 44 200 eur a v rámci ekosystémových služieb pre obhospodarovateľov lesa získalo päť obcí celkovo 44 300 eur.

Dôležitou oblasťou podpôr PPA je aj Školský program - školské mlieko a školské ovocie a zelenina. V roku 2019 agentúra podporila v rámci školského mlieka 2 682 vzdelávacích zariadení a až 477 869 žiakov. Vyplatená suma 2,8 mil. eur smerovala napríklad na konzumné mlieko, syr, tvaroh, jogurt, fermentované mliečne výrobky a ďalšie. V rámci školského ovocia a zeleniny podporila agentúra 3 654 vzdelávacích zariadení a 574 441 žiakov. Celkovo 3,9 mil. eur mohli konzumovať na jablká, hrušky, mrkva, kaleráb, reďkovka, ovocné a zeleninové šťavy a ďalšie.

V sektore potravinárstva podporila PPA projekty 138 spracovateľov príspevkom v celkovej sume 37 mil. eur. V rámci dotácií na účasť spracovateľov na výstavách vyplatila 71 subjektom 62 účastí na slovenských a 57 účastí na zahraničných výstavách v celkovej sume 0,7 mil. eur. Išlo o potravinárske výstavy v Berlíne, Norimbergu, Dubaji, Amsterdame, Kolíne, Barcelone, Ningbo, Londýne, Moskve, Varšave, Miláne, či Frankfurte.

V rámci lesníctva podporila PPA 153 subjektov celkovou sumou 29,4 mil. eur. Prostredníctvom priamych podpôr vyplatila 1,9 mil. eur na 269 žiadostí. Agentúra podporila 111 subjektov v oblasti ekosystémových služieb, hospodárenia blízkemu prírode, v celkovej sume 2,5 mil. eur. Podporených tak bolo 81 000 ha slovenských lesov.

Platobná agentúra podporila prostredníctvom dvoch schválených organizácií včelárov 192 organizácií a viac ako 2 000 včelárov sumou 1,2 milióna eur. V rámci projektových podpôr získali cez pokračovanie opatrenia „Mladý farmár“ ďalší traja žiadatelia celkovo 85 000 eur.

„Rok 2020 bude pre Pôdohospodársku platobnú agentúru rokom príprav na novú európsku Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020, odbyrokratizovaní a digitalizácii procesov. Bude naďalej znižovať administratívnu záťaž pre žiadateľov. Naším cieľom je byť aj v roku 2020 najefektívnejšou agentúrou v rámci Európskej únie,“ uviedol Juraj Kožuch.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood