Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


R&D research and development
výskum a rozvoj
RASE Royal Agricultural Society of England
Anglická kráľovská poľnohospodárska spoločnosť
RDC Rural Development Committee
Výbor Komisie pre rozvoj vidieka
RDI rural development incentives
stimuly vidieckeho rozvoja
RDR EU rural development regulation
Smernica EÚ o vidieckom rozvoji
REC Regional environment centre
regionálne environmentálne centrum
RECITE Regions and Cities of Europe
regióny a mestá Európy
REDD+ United Nations Collaborative initiative on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation
Schéma OSN pre redukovanie emisií z odesňovania a lesnej degradácie
REM Radioactivity Environmental Monitoring
monitorovanie rádioaktivity životného prostredia
REPS Rural Environment Protection Scheme
systém ochrany životného prostredia na vidieku
RES rural enterprises scheme
Systém vidieckych podnikov
RISE Rural Investment Support for Europe
Nadácia pre podporu investícií na európskom vidieku
RIVM Rijkinstituut voor Volksgezondheid und Milien
Holandský národný ústav pre zdravie obyvateľstva a ochranu životného prostredia
RLG(Holandsko) Raad voor het Landelijk Gebied
Rada pre vidiecke oblasti
RME rape methylester
repkový metylester
RMG real monetary gap
reálny menový rozdiel
RMR representative market rate
reprezentatívny trhový kurz
ROME rapeoil methylester
metylester repkového oleja
RPI retail price index
index maloobchodných cien
RPR real protection rate
reálna miera ochrany

« 24 records, 2 pages, current page 1 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood