Facebook Statistics
Značka Kvality

Spadá výstavba multifunkčnej rekreačno športovej haly pod opatrenie 1.4.? Žiadateľom a majiteľom by bola obec.

15-06-2010

Z opisu projektového zámeru nám vyplýva, že aj keď majiteľom a žiadateľom projektu by bola obec, na prevádzku haly by ste potrebovali vykonávať podnikateľskú činnosť (vstupné, občerstvenie, bufety..), ktorá však už spadá pod súkromný sektor. To znamená, že na vybudovanie takejto haly by obec mohla žiadať o finančný príspevok prostredníctvom správcovskej spoločnosti (rozpočtová organizácia) založenou obcou, ktorá by mala byť aj prevádzkovateľom haly. V tomto prípade máte postupovať v súlade so schémou štátnej pomoci (výška podpory v tomto prípade je 30%). Opatrenie 1.4, aktivita 11: podpora vytvárania podmienok na rozvoj cestovného ruchu a rekreácie je možné použiť v prípade zlepšenie podmienok v už existujúcich rekreačných a voľno-časových zariadeniach, ako sú športové haly, plavárne, kúpaliská.