Facebook Statistics
Značka Kvality

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

13-02-2015

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


 

Spišské Podhradie a región, v ktorom sa nachádza, do značnej miery dokresľujú dva faktory: krásna príroda a vážne sociálne problémy, nielen rómskych rodín. Takáto oblasť si vyžaduje obzvlášť pozorný prístup a to najmä zo strany tých, ktorým mesto nie je ľahostajné. Práve v Spišskom Podhradí, s nádhernou scenériou Spišského hradu a Spišskej Kapituly, otvorili v roku 2003 Komunitné rozvojové a servisné centrum. To nedávno prešlo rekonštrukciou.

Spišské Podhradie dostalo ako mikulášsky darček 5. decembra 2003 svoje nové Komunitné rozvojové a servisné centrum, ktoré založilo občianske združenie ETP Slovensko. Toto združenie pomáha sociálne slabším na celom Slovensku už viac ako 20 rokov. Okrem iného poskytujú služby v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti.

Komunitné centrum vylepšuje vzťahy a komunikáciu medzi majoritou a minoritou,  zlepšuje životnú situáciu marginalizovaných rómskych komunít. Mesto, to je aj kultúra a tá tvorí duševné bohatstvo, pomáha k rozvoju osobností. Komunitné centrum sa tak stará aj o spoločenské podujatia ako karnevaly, Deň Rómov, diskotéky a divadelné predstavenia. Centrum organizuje tiež výlety po historických pamiatkach, ktorých je na Spiši neúrekom.

V oblasti menšinovej otázky a problémov, s ktorými sa množstvo spoluobčanov dennodenne stretáva, je toto Komunitné centrum rovnako nápomocné. Keď hrozilo vysťahovanie viacčlennej rómskej rodiny bez možnosti náhradného ubytovania, pracovníci Centra rodine s bytovou otázkou pomohli.

Komunitné centrum v Spišskom Podhradí prešlo rekonštrukciou. O možnosti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie sa dozvedeli prostredníctvom Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP), čo je, ako uvádza jej opis „súbor projektových zámerov zameraných na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít a uplatňovaných v rámci realizácie horizontálnej priority „marginalizované rómske komunity“. Ich cieľom je spoločne a v jednej lokalite vytvoriť súbežné pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity s cieľom skvalitnenia životných podmienok.“ V rámci LSKxP bol tak doplnený zámer zriadenia Komunitného centra.

Nie je žiadnym tajomstvom, že cesta za kvalitnejším životom vďaka týmto nenávratným finančným príspevkom nie je vôbec jednoduchá. Množstvo administratívy komplikuje konečný výsledok a vyžaduje si to aj hľadanie vlastných finančných prostriedkov. V prípade Komunitného centra trval celý proces 24 mesiacov, pričom museli odkúpiť budovu bývalého skladu civilnej obrany.

Vďaka možnosti čerpania prostriedkov z Regionálneho operačného programu nie je Komunitné centrum jedinou inštitúciou, ktorá prešla obnovou. Pridala sa k nim aj rekonštrukcia Základnej školy na Palešovom námestí č. 9 v Spišskom Podhradí. Napokon celý Spiš je posiaty pozitívnymi zmenami vďaka Regionálnemu operačnému programu.

Spišské Podhradie nespí a nesníva: napriek svojim problémom a starostiam dokážu ľudia kvalitnejšie využívať svoje mesto. Plánuje sa tu aj zriadenie kinosály a kultúrneho domu, opäť cez finančné príspevky Regionálneho operačného programu.

Pohľad na Spišský hrad a Spišskú Kapitulu patrí medzi najkrajšie na Slovensku. História mesta pod naším najrozsiahlejším hradom siaha do 12. storočia. Najprv ako jeho súčasť, neskôr toto samostatné mesto zažilo lesk aj pády hradného majestátu. Dnes sa aj vďaka Regionálnemu operačnému programu a pracovitým ľuďom mení v miesto s lepšími podmienkami na rozvoj všetkých, ktorí o to stoja. Nežije v stredoveku a nežije len stredovekým hradom; žije čoraz modernejším európskym životom 21. storočia.

OS 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately:
Komunitné centrum Spišské Podhradie

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia. Rekonštrukcia Komunitného centra Spišské Podhradie.

Príspevok z EÚ zdrojov:
192933,12eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu:
02/2008-05/2012
Kontakty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel:00421 2 59 26 61 11 fax:00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.ropka.sk

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood