Facebook Statistics
Značka Kvality

Spolufinancovanie projektov IROP prostredníctvom úverov z komerčných bánk

06-08-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „RO pre IROP“) uzatvorilo v mesiaci júl 2018 Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej ako „Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe“) s celkovo 10 komerčnými bankami. Prijímatelia, ktorí realizujú projekty v rámci IROP a zároveň plánujú získať zdroje na spolufinancovanie projektu prostredníctvom úveru z komerčnej banky tak budú môcť využívať viaceré výhody a zjednodušenia vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe. Ide najmä o:

  • spoločný postup RO pre IROP a komerčných bánk pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa alebo k majetku tretej osoby;
  • vzájomná dohoda o poradí záložných veriteľov;
  • vymedzenie povinností RO pre IROP a komerčných bánk pri výmene informácií a poskytovaní vzájomnej súčinnosti;
  • určenie a spoločná akceptácia vzorov úverových prísľubov, prostredníctvom ktorých môže žiadateľ preukazovať spolufinancovanie projektu a iné.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood