Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa k literárnemu prehľadu základných informácií o RNAi, slúžiacim pre ERA GM rastlín na báze RNAi

02-07-2018

Úrad EFSA zverejnil na svojom webovom sídle publikáciu k literárnemu prehľadu základných informácií o RNAi, ktoré majú slúžiť ako podpora k environmentálnemu hodnoteniu rizika GM rastlín na báze RNAi.

Správa je výsledkom EFSA tendra (OC/EFSA/GMO/2015/02), ktorého cieľom bolo preskúmať relevantné vedecké informácie o RNA interferencii (RNAi), ktoré by mohli byť použité ako základné informácie pri environmentálnom hodnotení rizika GM rastlín na báze RNAi. Správa je založená na systematickom literárnom prehľade o použití RNAi molekúl u článkonožcov, hlístovcov, obrúčkavcov a mäkkýšov s dsRNA, siRNA a miRNA, ktoré sa aplikujú primárne prostredníctvom kŕmenia a namáčania (perorálne požívanie). Správa uvádza počty získaných publikácií pokrývajúcich tieto oblasti, spolu s názvom druhu, testovanými životnými štádiami, cieľovým génom a jeho funkciou, podrobnosti o testovaných látkach a ich použitých koncentráciách, spôsoboch podávania a účinkoch. Samostatné časti diskutujú o dostupných informáciách o: (1) využívaní a systematickom šírení aktivity RNAi vrátane opisu rôznych zložiek zapojených do tohto procesu; (2) mechanizmy tlmenia génu tlmiace dsRNA, siRNA a miRNA a rôzne faktory spojené s účinnosťou RNAi; (3) spôsoby expozície biotického a abiotického prostredia dsRNA, siRNA a miRNA z GM rastlín; (4) environmentálny osud dsRNA, siRNA a miRNA; a (5) rôzne faktory, ktoré môžu obmedziť necieľové účinky vrátane expozície, faktory ovplyvňujúce účinnosť tlmenia dsRNA, siRNA a miRNA, možné neúmyselné a mimoriadne účinky a ich mechanizmy. Na záver je  uvedený aj prehľad druhov článkonožcov, hlístovcov, obrúčkavcov a mäkkýšov, pre ktoré sú k dispozícii genomické údaje. Správa identifikuje niektoré výzvy spojené s vývojom rastlín s RNAi systémami, ktoré ovplyvňujú expresiu génov u bezstavovcov. V správe sa tiež konštatuje, že v súčasnosti sú znalosti o takých otázkach, ako je expozícia, špecifickosť, necieľové účinky, sekvenčné podobnosti a bioinformatika veľmi obmedzené, pretože bolo vyvinutých a komplexne preštudovaných len niekoľko RNAi rastlín, ktoré sa špecificky zameriavajú na druhy bezstavovcov.

Celú správu nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1424


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood