Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2020

23-02-2021

Údaje uvedené v rámci tejto správy sa zisťujú a počítajú na základe metodiky Európskych lesníckych účtov (Eurostat), ktorá bola revidovaná naposledy v roku 2019.

Európske lesnícke účty merajú, popisujú a analyzujú v podmienkach SR tvorbu dôchodku lesného hospodárstva prostredníctvom účtov produkcie, dôchodkov, podnikateľského zisku a kapitálových účtov. Ukazovatele ekonomickej efektívnosti Európskych lesníckych účtov poukazujú na skutočnosť, že súčasné rentové možnosti lesného hospodárstva nevytvárajú dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie všetkých funkcií lesov v požadovanej miere. Preto sa využívanie a obhospodarovanie lesov podobne ako v ostatných štátoch EÚ nemôže pri dodržaní zákonných noriem zaobísť bez finančnej podpory štátu, resp. podpory z Európskych fondov, ktorá sa premieta do účtu tvorby dôchodkov ako subvencie na produkciu.

Dosiahnuté výsledky sa každoročne poskytujú Európskej komisii na základe výzvy Eurostatu. Eurostat (European Statistical Office) je štatistickým úradom Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu, ktorý pripravuje štatistické údaje pre potreby EÚ a harmonizuje štatistickú metodiku vo všetkých členských krajinách EÚ. V rámci organizačnej štruktúry Európskej komisie je súčasťou tzv. generálnych riaditeľstiev (Directorate-General, DG). Európske lesnícke štatistiky sú zverejnené na webovom sídle Eurostat-u, napr.:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood