Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o riešení systému Európskych lesníckych účtov v roku 2021

22-02-2022

Údaje uvedené v rámci tejto správy sa zisťujú a počítajú na základe metodiky Európskych lesníckych účtov (Eurostat).

Európske lesnícke účty merajú, popisujú a analyzujú v podmienkach SR tvorbu dôchodku lesného hospodárstva prostredníctvom účtov produkcie, dôchodkov, podnikateľského zisku a kapitálových účtov. Ukazovatele ekonomickej efektívnosti Európskych lesníckych účtov poukazujú na skutočnosť, že súčasné rentové možnosti lesného hospodárstva nevytvárajú dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie všetkých funkcií lesov v požadovanej miere. Preto sa využívanie a obhospodarovanie lesov podobne ako v ostatných štátoch EÚ nemôže pri dodržaní zákonných noriem zaobísť bez finančnej podpory štátu, resp. podpory z Európskych fondov, ktorá sa premieta do účtu tvorby dôchodkov ako subvencie na produkciu.

Dosiahnuté výsledky sa každoročne poskytujú Európskej komisii na základe výzvy Eurostatu. Eurostat (European Statistical Office) je štatistickým úradom Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu, ktorý pripravuje štatistické údaje pre potreby EÚ a harmonizuje štatistickú metodiku vo všetkých členských krajinách EÚ. V rámci organizačnej štruktúry Európskej komisie je súčasťou tzv. generálnych riaditeľstiev (Directorate-General, DG). Európske lesnícke štatistiky sú zverejnené na webovom sídle Eurostat-u, napr.:

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)