Facebook Statistics

Správa o riešení systému integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy v roku 2017

25-01-2018

Výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za roky 2005 až 2016 majú za cieľ informovať o dosiahnutých výsledkoch lesného hospodárstva v kontexte metodických princípov Európskej únie v tejto oblasti. V súvislosti s potrebou zlepšenia prepojenia údajov ekonomického (vrátane finančného), ekologického a environmentálneho charakteru, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva, Európska komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vyvinula systém tzv. integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF – Integrated Environmental and Economic Accounting for Forests).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood