Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2019

24-11-2020

Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z oblasti kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR za rok 2019 obsahuje dáta z úradnej kontroly, vykonávanej v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva, ako aj z výskumných pracovísk a univerzít. Prípravu správy koordinoval Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (NKB EFSA), ktorý je ustanovený na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Na správe spolupracovalo 67 expertov z 24 vedeckých, odborných a kontrolných organizácií. Správa slúži ako podklad pre NKB EFSA a vedeckých expertov na stanovenie priorít a vlastné národné hodnotenia rizika bezpečnosti potravín. Zároveň správa slúži ako jeden z podkladov pre komunitárne hodnotenie rizika, vykonávané Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Správa prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov, vykonaných v roku 2019, a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat, so zameraním na trendy a zdroje zoonotických a alimentárnych nákaz. Správa popisuje stav u 35 pôvodcov zoonóz, u 5 alimentárnych nákaz bez zoonotického potenciálu a u 4 pôvodcov nákazy z vody. Zo 44 sledovaných agens je 23 bakteriálnych, 10 parazitárnych, 10 vírusových a prionových.

Humánne ochorenia 

V roku 2019 bolo hlásených 26 999 humánnych ochorení, spôsobených sledovanými pôvodcami, pričom 28,9 % sa týkalo kampylobakterióz, 19,4 % salmonelóz a 16,7 % ochorení bolo spôsobených rotavírusmi. Vyšším percentom sa na ochoreniach podieľali aj Clostridium dificille (15,6 %,) Norwalk vírus (10,1 %), Borrelia burgdorferi s.l. (2,8 %) a Escherichia coli (1,4 %).

Zo sledovaných pôvodcov bolo 9 príčinou 902 humánnych epidémií, z ktorých 41,9 % boli salmonelózy, 24,7 % boli kampylobakteriózy a 21,7 % epidémií bolo spôsobených rotavírusmi. Menším percentom sa na epidémiách podieľal Norwalk vírus (11,2 %), yersínie (0,9 %), vírus hepatitídy A (0,7 %), vírus kliešťovej encefalitídy (0,4 %), šigela (0,3 %) a epidémie spôsobené E.coli (0,1 %). Zo sledovaných pôvodcov bolo 6 príčinou úmrtí 39 pacientov.

Potraviny a zvieratá

Na prítomnosť 16 pôvodcov bolo vyšetrených 39 241 vzoriek potravín, s pozitívnym nálezom v 1,7 % vzoriek. Vyššie % pozitívnych nálezov bolo u Enterococcus spp. (39,4 %,) Yersinia spp. (35,6 %) a Toxoplasma gondii (18,6 %).

Prítomnosť 30 pôvodcov bola sledovaná v 2 417 064 vzorkách, pochádzajúcich od hospodárskych i divožijúcich zvierat, domácich miláčikov a zoo zvierat, odobratých v rámci úradnej kontroly, preventívnych monitoringov, výskumu, ako i od chorých či uhynutých zvierat. Pozitívne nálezy tvorili 0,1 % vzoriek. Vyššie % pozitívnych nálezov bolo zaznamenané u Clostridium spp. (56,8 %), Borrelia burdorferi s.l. (23,5 %), Francisella tularensis (22,4 %), Staphylococcus aureus (18,9 %), u vírusu hepatitídy E (15,8 %), Listeria monocytogenes  (12,6 %), Babesia spp. (9,8 %),  Toxocara spp. (9,7 %) a u vírusu kliešťovej encefalitídy (8,3 %).  

Krmivá, voda a prostredie

V roku 2019 bolo vyšetrovaných 688 vzoriek krmív na prítomnosť Salmonella spp. (0,9 % pozitívnych vzoriek), Escherichia coli (0 % pozitívnych vzoriek) a Clostridium spp. (2,7 % pozitívnych vzoriek).

Na prítomnosť 9 pôvodcov bolo vyšetrených 48 165 vzoriek vody, z ktorých 6,5 % bolo pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali najmä Vibrio spp. (70,4 %) a Legionella spp. (14,8 %).

Na prítomnosť 8 pôvodcov bolo vyšetrených 97 365 vzoriek prostredia, z ktorých bolo 1,6 % pozitívnych, na čom sa najvyššou mierou podieľali najmä Vibrio spp. (70,4 %), E. coli  (2,1 %) a Enterococcus spp. (2,1 %).

Patogény prenášané klieštami a komármi

V 1 480 vzorkách kliešťov bola sledovaná prítomnosť 4 patogénov prenášaných vektormi. Z kliešťov cicajúcich na ľuďoch bolo 18,8 % pozitívnych na Borrelia burgdorferi s. l. a 6,3 % na Anaplasma phagocytophilum. Z kliešťov, odobratých z vegetácie, nebol ani jeden kliešť pozitívny na vírus kliešťovej enecefalitídy. Okrem kliešťov sa v roku 2019 sledovali aj komáre na prítomnosť západonílskeho vírusu (WNV), pričom prevalencia bola 2,75 %. U 2 poolov komárov, odchytených v mokradi v okolí Košíc, bola detegovaná WNV línia 2.

Rezistencia voči antimikrobiálnym látkam

Súčasťou správy sú i výsledky vyšetrení na rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam, ktorá má celosvetovo vzrastajúci trend a predstavuje reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. Mikrobiálna rezistencia bola sledovaná u Salmonella spp., E.coli, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus a Enterococcus spp.

Súhrnná správa aj v anglickom jazyku

Súhrnná správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR za rok 2019 prezentuje v skrátenej forme súhrnné výsledky vyšetrení a testov, vykonaných v roku 2019, a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat, so zameraním na trendy a zdroje infekcií a nákaz. Je dostupná voľne na stiahnutie aj v anglickom jazyku. Komplexná, 136 stranová Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v SR za rok 2019, je k dispozícii na odbore bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)