Facebook Statistics

Správy o hodnotení strategického dokumentu pre operačné programy cezhraničnej spolupráce

12-10-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zverejňuje na verejné pripomienkovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu pre  Operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013“ určené podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 1.11.2006 na adresu [email protected]