Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre fluquinconazole.

13-09-2018

Podľa článku 12 nariadenia (EC) 396/2005 úrad EFSA prehodnotil maximálne hodnoty rezíduí (MRL) pre pesticíd aktívnu látku fluquinconazole.  Vzhľadom na informácie, ktoré poskytli členské štáty, nie sú v rámci Európskej únie v súčasnosti povolené žiadne tolerancie dovozu pokiaľ ide o fluquinkonazol. Okrem uvedeného nie sú pre túto účinnú látku stanovené žiadne hodnoty MRL (CXL) Kódexom Alimentarius. Preto sa neočakáva, že sa rezíduá fluchinkonazolu vyskytnú v akejkoľvek rastline alebo živočíšnej komodite. Napriek tomu dostupné údaje umožnili EFSA navrhnúť markerové rezíduá a limit kvantifikácie (LOQ) na presadzovanie proti potenciálnemu ilegálnemu použitiu.

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5409


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood