Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre napropamid.

30-08-2018

Podľa článku 12 nariadenia (EC) 396/2005 úrad EFSA prehodnotil maximálne hodnoty rezíduí (MRL) pre pesticíd aktívnu látku napropamid s cieľom hodnotenia výskytu rezíduí tejto látky v rastlinách, spracovaných komoditách, plodinách a hospodárskych zvierat. Úrad EFSA bral do úvahy závery získané v rámci smernice 91/414/EEC, limity MRL reportované členskými štátmi spolu s doplňujúcimi údajmi. Na základe hodnotenia získaných dát boli odvodené navrhované hodnoty MRL, pričom sa vykonalo hodnotenie rizika pre spotrebiteľa. Napriek tomu, že nebolo zistené zjavné riziko pre spotrebiteľa, niektoré informácie vyžadované regulačným rámcom boli považované za chýbajúce. Preto sa hodnotenia rizika pre látku napropamid považuje zatiaľ za indikatívne a navrhované  MRL hodnoty stále vyžadujú podrobnejšie zváženie pracovníkov riadenia rizika

 

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:

Link na web EFSA – publikácia:

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5394 

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood