Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k prítomnosti dioxínov v bravčovom mäse z Írska

15-12-2008

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) obdržal dňa 8.12.2008 požiadavku Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov, v ktorej žiada úrad o urgentné vedecké stanovisko o rizikách verejného zdravia spôsobených kontamináciou írskeho bravčového mäsa dioxínmi. Vzhľadom na závažnosť tejto žiadosti vydal EFSA stanovisko na základe čl. 13b „Rozhodnutie týkajúce sa zriadenia a funkcií vedeckého výboru a panelov“, ktoré schválil Riadiaci výbor EFSA dňa 11.09.2007.

Počas rutinnej kontroly boli zistené zvýšené množstvá polychlórovaných bifenylov (PCB) v írskom bravčovom mäse. Podrobnejšie vyšetrovania odhalili prítomnosť vyšších množstiev dioxínov a  polychlorovaných bifenylov podobných dioxínom až 200 pg WHO-TEQ/ g tuku.

Množstvo dioxínov v bravčovom mäse a jeho produktoch závisí od obsahu tuku, pretože dioxíny sa akumulujú práve v ňom. Čím je dlhšia expozícia a vyšší obsah tuku, tým viac dioxínov sa hromadí v tele zvierat. Len čo sa u ľudí expozícia skončí, množstvo toxických látok v tele sa začne znižovať. V roku 2001 Vedecký výbor pre potraviny stanovil tolerovateľný týždenný príjem (TWI) na 14 pg WHO-TEQ/ kg telesnej hmotnosti.

Európska komisia poskytla EFSA na preskúmanie limitovaný súbor dát, ktoré sú zamerané na stupeň kontaminácie a prepočítané na obsah tuku v produktoch obsahujúcich bravčové mäso, ako aj štruktúry ich spotreby v Európe. Stanovisko EFSA je založené na predpoklade, že expozícia týmito vysokými hodnotami dioxínov začala len v septembri 2008 a účinné opatarenia, ktoré boli teraz podniknuté, odstránia túto nadmernú expozíciu írskeho bravčového mäsa a jeho produktov.

EFSA pripravil niekoľko expozičných scenárov ako pre priemerných tak aj nadmerných konzumentov predpokladajúc tri rôzne koncentrácie dioxínov v bravčovom mäse (50,100,200 pg WHO-TEQ/ g tuku) a tri rôzne podiely kontaminovaného mäsa (100,10 a 1%).

Vo veľmi etrémnych prípadoch pri nadmernej dennej spotrebe írskeho bravčového mäsa počas celého obdobia incidentu (90 dní). Ak by 100% mäsa bolo kontaminované najvyššími zaznamenanými koncentráciami dioxínov (200 pg WHO-TEQ/ g tuku), EFSA zhodnotil, že miera bezpečnosti založená na TWI by bola značne podlomená. Ak zvážime, že TWI má desaťnásobná vstavanú toleranciu, EFSA sa domnieva, že tento nepravdepodobný scénar by znížil ochranu, ale nevyhnutne nevedie k škodlivým účinkom na ľudské zdravie.

Pravdepodobnejší je scenár s priemernou dennou konzumáciou írskeho bravčového mäsa v priebehu celej doby incidentu (90 dní). Ak by 10% mäsa bolo kontaminované najvyššími zaznamenanými koncentráciami dioxínov (200 pg WHO-TEQ/ g tuku), množstvo toxických látok v tele by sa v tomto prípade zvýšilo okolo 10%, EFSA však nepovažuje takéto zvýšenie množstva toxických látok v tele za ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Na základe informácie prostredníctvom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) v súvislosti so zistením prekročenia maximálnych hodnôt obsahu dioxínov v bravčovom mäse z Írska, ústredný riaditeľ ŠVPS SR nariadil regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republike vykonať veterinárne kontroly mraziarenských skladov, a to schválených mraziarenských skladov samostatne stojacich a tých, ktoré sú súčasťou schválených a povolených integrovaných prevádzkarní, ktoré budú zamerané na získanie prehľadu, či tieto sklady skladujú írske bravčové mäso. Podľa oficiálnej informácie zo strany Írskych autorít, žiadna zo zásielok bravčového mäsa nebola primárne určená pre trh v Slovenskej republike.

Viac informácii nájdete na web stránke EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902210863.htm


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood