Facebook Statistics
Značka Kvality

Stanovisko k hodnoteniu bezpečnosti GM bavlníka GHB614 × T304-40 × GHB119

07-08-2018

GM bavlník GHB614 × T304-40 × GHB119 bol pripravený konvenčným krížením troch samostatných línií GHB614, T304-40 a GHB119. Panel EFSA pre GMO v minulosti už posudzoval samostatné línie GHB614, T304-40 a GHB119 a neidentifikoval bezpečnostné riziká. Neboli identifikované žiadne nové údaje o jednotlivých líniách bavlníka, ktoré by mohli viesť k zmene pôvodných záverov o ich bezpečnosti. Na základe molekulovej, agronomickej, fenotypovej a kompozičnej charakterizácie možno usúdiť, že kombinácia jednotlivých línií bavlníka a novo exprimovaných proteínov v 3-zložkovom hybride bavlníka nevyvoláva bezpečnostné riziká potravín a krmív ho obsahujúcich. Panel pre GMO sa domnieva, že bavlník GHB614 × T304-40 × GHB119 má rovnaký výživový dopad ako jeho komparátor a testované referenčné non-GM odrody. Panel pre GMO dospel k záveru, že GM bavlník GHB614 × T304-40 × GHB119, tak ako je opísaný v tejto žiadosti, je výživovo ekvivalentný a rovnako bezpečný ako jeho komparátor a testované referenčné non-GM odrody geneticky a z uvedeného dôvodu nie je potrebné monitorovanie po uvedení na trh potravín/krmív. V prípade náhodného uvoľnenia životaschopných bavlníkových semien GHB614 × T304-40 × GHB119 do životného prostredia nie je dôvod na obavy týkajúce sa bezpečnosti životného prostredia. Plán monitorovania životného prostredia po uvedení na trh a intervaly reúportingu sú v súlade so zamýšľaným použitím semien bavlníka GHB614 × T304-40 × GHB119. Panel pre GMO dospel k záveru, že bavlník GHB614 × T304-40 × GHB119,tak ako je opísaný v tejto žiadosti, je rovnako bezpečný ako jeho komparátor a testované referenčné non-GM odrody, s ohľadom na potenciálne účinky na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA:http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5349

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood