Facebook Statistics

Stanovisko k hodnoteniu možnej integrácie plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa

26-01-2017

Európska komisia požiadala úrad EFSA o preskúmanie nových informácií a dát poskytnutých spoločnosťou Elanco, súvisiacich s možnou intergáciou plazmidovej DNA vakcíny CLYNAV do genómu lososa atlantického a vyjadrenie stanoviska, či úrad EFSA súhlasí so závermi spoločnosti ELANCO. Vakcína je podávaná injekčne rybám s cieľom zabezpečiť ochranu proti ochoreniu pankreasu, ktoré spôsobuje alfavírus lososovitých rýb (SAV – salmonid alphavirus).

Celé stanovisko úradu EFSA nájdete na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4689/epdf
Informácie o SAV nájdete na: http://www.oie.int/doc/ged/D14022.PDF

 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood