Facebook Statistics

Stanovisko k súčasným hodnotám MRL pre profoxydím

13-06-2018

Podľa článku 12 nariadenia (EC) 396/2005 úrad EFSA prehodnotil maximálne hodnoty rezíduí (MRL) pre pesticíd aktívnu látku profoxydín s cieľom hodnotenia výskytu rezíduí tejto látky v rastlinách, spracovaných komoditách, plodinách a hospodárskych zvierat. Úrad EFSA bral do úvahy závery získané v rámci smernice 91/414/EEC ako aj správy reportované členskými štátmi spolu s doplňujúcimi údajmi. Na základe hodnotenia získaných dát boli odvodené navrhované hodnoty MRL, pričom sa vykonalo hodnotenie rizika pre spotrebiteľa. Napriek tomu, že nebolo zistené riziko pre spotrebiteľa a v prezentovaných výsledkoch boli všetky informácie, ktoré požaduje regulačný rámec je potrebné vykonať rozhodnutie manažérmi rizika pokiaľ ide o definíciu rezíduí.

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
Link na web EFSA – publikácia:
Review of the existing maximum residue levels for profoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005:
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5282