Facebook Statistics

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku valifenalát v rôznych plodinách

19-06-2018

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Maďarsko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Crop Protection NV/SA modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku valifenarát v rôznych plodinách. Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL pre komodity: šalát, paradajky, baklažán, cibuľu, šalotku a cesnak. Kontroly rezíduí valifenalátu v plodinách posudzovaných v tejto žiadosti sú v súlade s definíciou rezíduí s primeranými analytickými metódami. Metódy umožňujú kvantifikáciu rezíduí v plodinách stanovených pri hodnote 0,01 mg/kg (LOQ). Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia valifenalátu na uvedené komodity v súlade s dodržaním správnej poľnohospodárskej praxe predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov. Krátkodobý príjem nebol vykonaný, nakoľko pre valifenalát nie je stanovená žiadna akútna referenčná dávka (ARfD)

Viac informácii nájdete na dole uvedenom odkaze na stránku úradu EFSA:
Link na web EFSA – publikácia:

Modification of the existing maximum residue levels for valifenalate in various crops:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5289

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)