Facebook Statistics
Značka Kvality

Štartuje VIII. ročník HOVORME O JEDLE

14-09-2020

Počas najbližších dní od 16. septembra 2020 do 16. októbra 2020 majú žiaci a učitelia zo základných škôl na Slovensku možnosť zapojiť sa do VIII. ročníka projektu HOVORME O JEDLE. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., ako organizátori projektu, vychádzajú školám v ústrety a realizáciu jednotlivých aktivít k HOVORME O JEDLE umožňujú v predĺženom mesačnom termíne. Vyvrcholenie školských aktivít sa spája s termínom 16. október 2020, kedy si pripomíname Svetový deň potravín.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. ôsmy rok systematicky pracuje na podpore výchovy mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základné vedomosti o potravinách a výžive, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich.

Základné školy sa už od 16. septembra 2020 budú môcť zaregistrovať a realizovať aktivity  VIII. ročníka HOVORME O JEDLE. Všetci učitelia a žiaci základných škôl na Slovensku môžu až do 16. októbra 2020 tvorivo pracovať s tematikou potravín, zdravého stravovania a budovania zdravého životného štýlu a dopadu výroby a spotreby potravín na životné prostredie a hrať o zaujímavé finančné ceny pre školy a vecné ceny pre jednotlivcov. Počas vyučovania a aj po jeho skončení v rámci školských klubov, prípadne formou elektronického vyučovania, sa školy môžu zapojiť do štyroch aktivít:

  • súťažno-vzdelávacej aktivity „HOVORME O JEDLE",
  • výtvarnej súťaže "CHUTNÉ MAĽOVANIE",
  • literárnej súťaže "POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA",
  • fotografickej súťaže "OČAMI GURMÁNA".

Všetky štyri aktivity môžu prebudiť v žiakoch nielen tvorivého ducha, ale aj zvýšiť povedomie o významne správnych stravovacích návykov, o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove zvierat a výrobe potravín.

Cieľom HOVORME O JEDLE je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Veríme, že aktivita HOVORME O JEDLE podporí aj záujem škôl využiť možnosť na zaradenie nového voliteľného predmetu o zdravej výžive do vyučovacieho procesu. Túto možnosť majú základné školy po prvý krát v školskom roku 2020/2021.

VIII. ročník HOVORME O JEDLE je organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mliečnemu fondu (fond vytvoril Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka za účelom financovania informačných a propagačných aktivít pri podpore spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku), Únii potravinárov Slovenska a Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v Trnave patrí poďakovanie za finančnú podporu. V neposlednom rade veľkou realizačnou podporou je odborná garancia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a potravinárskych profesijných zväzov a združení.

Na záver si dovoľujeme poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa aktívne zapájajú do HOVORME O JEDLE a pre svojich žiakov pripravujú zaujímavé aktivity. Veríme, že sa v tomto školskom roku nenechajú odradiť sťaženými podmienkami na realizáciu aktivít v škole v súvislosti s COVID-ovou situáciou a rovnako, ako zvládli minulý školský rok, zvládnu prácu na všetkých aktivitách aj v VIII. ročníku HOVORME O JEDLE.  

Všetky podrobné informácie k realizácii súťaže sú k dispozícii na www.opotravinach.sk.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood