Facebook Statistics
Značka Kvality

Stretnutie ministerstva so zástupcami chovateľov hospodárskych zvierat

01-07-2016

Bratislava 1. júla 2016 – Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva rokovali s Uznanými chovateľskými  organizáciami  o zefektívnení ich fungovania ako aj o užšej možnosti spolupráce.

Cieľom stretnutia bolo zefektívnenie pôsobnosti týchto samosprávnych organizácií, ktoré združujú podstatnú časť chovateľov najvýznamnejších druhov hospodárskych zvierat a ktoré boli poverené rezortným ministerstvom rozhodujúcimi činnosťami v oblasti šľachtenia a plemenitby týchto zvierat. Ide o štyri organizácie pre chov hovädzieho dobytka, tri pre chov koní a samostatné dve organizácie pre chov ošípaných a chov oviec a kôz. Tieto organizácie majú významné postavenie v realizácii podpory chovateľov hospodárskych zvierat, najmä pokiaľ ide o štátnu pomoc.

Jedným z podnetov stretnutia bola aj čerstvo prijatá zmena legislatívy Európskej únie v danej oblasti, ktorej implementácia si vyžaduje hĺbkovú analýzu a pripravenosť chovateľských organizácií. Na stretnutí boli dohodnuté spoločné úlohy, ktoré budú viesť k podpore úsilia stabilizácie odvetvia živočíšnej výroby na Slovensku. 

Medzi priority patrí  aktualizáciu šľachtiteľských programov pre jednotlivé plemená vrátane chovných cieľov a štandardov plemien a s tým spojenú aktualizáciu štatútov plemenných kníh. Potrebné je aj pravidelné monitorovanie kvality šľachtiteľských chovov a skvalitnenie pravidiel archivácie v samotných organizáciách.

Plánovaná ja aj tvorba koncepcie chovu jednotlivých druhov a plemien hospodárskych zvierat, ktorá by bola základným strategickým materiálom slúžiacim ako dôležitý podklad pri presadzovaní opatrení na pomoc chovateľom.

V neposlednom rade ministerstvo počíta s aktívnou účasťou zástupcov chovateľských organizácií pri príprave vnútroštátnych vykonávacích predpisov k novému nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1012 z 8. júna 2016. Toto nariadenie prinesie niektoré podstatné zmeny v oblasti obchodovania s plemennými zvieratami a ich zárodočným materiálom v Európskej únii, pričom sa má začať uplatňovať od 1. novembra 2018.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood