Facebook Statistics

Sú náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu verejných priestranstiev oprávnené ak dôjde k vyplateniu dodávateľa pred podaním žiadosti ?

15-06-2010

Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie (preukázateľne nevyhnutné pre prípravu projektu a nepresahujúce 10% z celkových oprávnených nákladov predkladaného projektu) sú v tomto prípade oprávnené, ak sa projekt predkladá v rámci verejného sektora a ak náklady na jej vypracovanie vzinkli v období 1.1.2004 – 31.12.2008.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood