Facebook Statistics
Značka Kvality

Technická nóta ku kvalite DNA sekvenácie v molekulárnej charakterizácii GM rastlín

23-07-2018

Úrad EFSA zverejnil technickú nótu ku kvalite DNA sekvenácie v procese molekulárnej charakterizácie GM rastlín.

Jednou s požiadaviek na vykonanie hodnotenie rizika GM rastlín v súlade s nariadením (EÚ) č. 503/2013 a príručkou EFSA o HR pre potraviny a krmivá z GM rastlín (EFSA, Panel GMO, 2011) je, že žiadatelia musia vykonať molekulárnu charakterizáciu sekvencií DNA vložených do genómu GM rastliny. Európska komisia poverila úrad EFSA, aby vypracoval technickú nótu pre žiadateľov a overil kvalitu metodológie, analýzy a podávania reportov, ktoré pokrývajú úplné sekvenovanie inzertu a voľných koncov, analýzu miesta vkladania GM eventu a stabilitu a integritu ďalších generácií. Dokument sa opiera o súčasné poznatky vo vedecko-technických metódach na generovanie a overovanie (štandardizovaným spôsobom) sekvenčných údajov DNA v kontexte HR GM rastlín. Od 1. októbra 2018 táto technická nóta nahradí usmernenie JRC  z roku 2016 (aktualizované v apríli 2017), ktorá sa týka verifikácie a posúdenia kvality sekvenovania inzertov a voľných koncov. Nezohľadňuje verifikáciu a validáciu metódy detekcie, ktorá zostáva v právomoci JRC.

Celé stanovisko nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5345


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood