Facebook Statistics
Značka Kvality

Technická správa k notifikácii sirupu z ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor (L.) Moench) ako tradičnej potraviny

27-09-2018

Spoločnosť Sorghum Zrt. predložila Európskej komisii notifikáciu o uvedení sirupu z ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor (L.) Moench) ako tradičnej potraviny z tretej krajiny (TF) na trh, a to podľa článku 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a v súlade s článkom 15 ods. 2 tohto nariadenia. Európska komisia následne požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o posúdenie, či existujú odôvodnené námietky k bezpečnosti, týkajúce sa uvádzania tejto TF na trh v rámci Európskej únie.
Prístup EFSA k vyhodnoteniu notifikácie TF je založený jednak na príručke o notifikáciách a žiadostiach o povolenie TF EFSA pre zainteresované strany a tiež na zásadách relevantných príručiek vedeckého výboru EFSA.
Na základe dostupných údajov a za predpokladu, že TF je vyrobená v súlade s postupmi opísanými v dokumente o S. bicolor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a požiadavkami a špecifikáciami stanovenými Správou potravín a liečiv (FDA) (t.j. tepelné spracovanie a minimálny obsah cukru 74 %), EFSA nemá námietky voči umiestneniu sirupu z ciroku dvojfarebného na trh ako TF v rámci Európskej únie.

Celú technickú správu nájdete na webovom sídle EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood