Facebook Statistics

Testy Európskej komisie potvrdili dvojakú kvalitu u tretiny potravín

24-06-2019

Európska komisia zverejnila výsledky celoeurópskeho porovnávania potravinárskych výrobkov na dvojakú kvalitu, z ktorého vyplýva, že približne tretina testovaných výrobkov má iné zloženie, a to napriek rovnakým alebo podobným obalom.

  • Až 31% výrobkov má rôzne zloženie, a to napriek identickému alebo podobnému obalu
  • Len 31% výrobkov malo identický obal aj identické zloženie
  • Testovanie prebehlo v 19 členských krajinách EÚ

Štúdia, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, analyzovala 1380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukazuje, že 9% porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22% výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie. Na základe novej vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Umožní to modernizačná smernica, ktorú v apríli tohto roku schválil Európsky parlament. Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalú obchodnú praktiku, obchodníkom hrozí vysoká sankcia až do výšky 4 percentá z obratu.

„Doposiaľ ide o najväčšie európske testovanie na dvojakú kvalitu a žiaľ, potvrdilo sa, že tento problém existuje ešte v širšom meradle, ako sa pôvodne javilo. Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som pochybnostiam, či tento problém vôbec existuje. Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, vyústil do celoeurópskej legislatívy aj spoločného testovania. Očakávam, že vďaka účinnej legislatíve, spoločným testom a tvrdým sankciám dvojakej kvalite čoskoro odzvoní,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Štúdia, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum Komisie, opisuje situáciu na trhoch devätnástich zúčastnených členských štátov počas obdobia prieskumu (november - december 2018). Testovacia kampaň bola súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy o existenciu potravín s dvojitou kvalitou. Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov alebo združení na ochranu spotrebiteľa.

Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike vypracovanej v spolupráci s členskými štátmi Spoločným výskumným centrom (JRC). Táto metodika umožňuje porovnateľné vzorkovanie, testovanie a interpretáciu údajov v rámci EÚ. Všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby zhromažďovali informácie o zložení vybraných potravinárskych výrobkov ponúkaných na ich trhoch. Devätnásť členských štátov EÚ (BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, SK a SI)  predložilo informácie o 113 značkových a 15 výrobkoch súkromných značiek. Ako prvý krok je táto analýza založená na informáciách zo štítkov výrobkov a vzhľadu výrobkov na prednej strane obalu.

V tejto fáze ide zatiaľ iba o tzv. „suché testovanie", čo znamená porovnávanie rozdielu medzi informáciami na zadnom obale (informácie o zložení a ingredienciách jednotlivých výrobkov) s informáciami poskytnutými na prednom obale (dizajn, odkaz na možný rozdiel). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň upozorňuje, že do testovania sa nezapojilo napríklad Rakúsko, odkiaľ primárne pochádzajú výrobky dvojakej kvality určené pre slovenský trh.

Aké boli hlavné zistenia spoločného testovania?

  • 9% výrobkov malo rovnaký predný obal so značnými rozdielmi v zložení,
  • 22% výrobkov malo podobný predný obal (mierne variácie v dizajne) so značnými rozdielmi v zložení,
  • 31% výrobkov malo rovnaký obal aj zloženie,
  • 2% výrobkov mali rôzny obal, ale rovnaké zloženie,
  • 27% výrobkov indikovalo rozdiely na prednom obale.

„Je znepokojujúce, že až 31% percent výrobkov malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. Takéto praktiky jednoznačne možno označiť za neférové zavádzanie spotrebiteľov. Dnes zverejnená správa Európskej komisie poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v Európskej únii. Sú však potrebné ďalšie kroky, aby sa hodnotenie stalo reprezentatívnejším. Musia sa zapojiť aj ďalšie krajiny a okrem porovnania obalov bude nevyhnutné urobiť aj senzorické analýzy, hodnotenie zloženia výrobkov a získať fyzikálnochemické ukazovatele,“ uzatvorila ministerka Gabriela Matečná.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood