Facebook Statistics

Tlačová správa - projektové zámery stredné odborné školy

13-12-2018

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Výzva sa realizuje v rámci špecifického cieľa 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Na výzvu bude nadväzovať výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, ktorá bude vyhlásená v priebehu roka 2019.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 052 427 EUR (zdroj EÚ), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“) nasledovne:

Samosprávny kraj Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)
Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)
Alokácia pre MFO[1]
(zdroj EÚ)
Bratislavský 3 160 213 N/A 3 160 213
Trnavský 1 532 684 1 532 684 N/A
Nitriansky 5 075 495 1 349 312 3 726 183
Trenčiansky 2 108 501 771 815 1 336 686
Banskobystrický N/A N/A N/A
Žilinský 4 487 547 N/A 4 487 547
Prešovský 687 987 N/A 687 987
Košický N/A N/A N/A
SPOLU 17 052 427 3 653 811 13 398 616

       Pozn.: N/A znamená, že pre príslušné územie sa výzva nevyhlasuje.

Oprávnení žiadatelia:

  • zriaďovatelia stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Oprávnené aktivity:

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením  prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood