Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Účinnosť Saccharomyces cerevisiae (NBRC 0203), Lactobacillus plantarum (NBRC 3070) a Lactobacillus casei (NBRC 3425) ako prídavné látky do siláže pre všetky druhy zvierat

09-02-2017

Európska komisia požiadala úrad EFSA o vypracovanie stanoviska k prídavnej technologickej látke  obsahujúcej jednotlivé kmene  Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus plantarum a Lactobacillus casei, ktoré majú byť použité ako technologické aditívne látky pre zlepšenie silážneho procesu. Posudzované aditívne látky boli pre spotrebiteľov, užívateľov, životné prostredie a cieľové druhy zvierat uznané za bezpečné. Taktiež boli prezentované výsledky z niekoľkých in vitro silážnych štúdií, ktoré boli vykonané za použitia rozličných druhov trávnych krmív a vzoriek kukurice. Tieto štúdie zamerané na účinnosť prídavných látok nepreukázali, že látky majú potenciál uchovávať živiny a tým zvýšiť produkciu siláže. Existujú však dôkazy ohľadom zlepšenia aeróbnej stability silážneho materiálu v prítomnosti vzduchu. Vzhľadom na nestálosť v zložení aditívnej zmesi však nebolo možné stanoviť účinnú dávku. Žiadateľ poskytol niekoľko doplňujúcich silážnych štúdií, ktoré potvrdili, že dané aditívne látky pri použití v množstve 80 ml/tonu výrazne zvyšujú aeróbnu stabilitu silážneho materiálu vystaveného prítomnosti vzduchu. Tento efekt bol preukázaný v krmivách s obsahom sušiny v rozmedzí 30% až 70%. Na zlepšenie charakterizácie daných aditívnych látok bola použitá fluorescenčná hybridizácia  in situ. Hoci táto metóda umožňuje samostatne stanoviť  jednotlivé kmene, bakteriálne a kvasinkové čísla sú vyjadrené ako počet buniek/ml a definujú množstvá životaschopných aj neživotaschopných buniek. Dôsledkom toho nemožno tieto hodnoty porovnávať s množstvami kolóniu tvoriacich jednotiek, ktoré predstavujú základné jednotky pre udeľovanie povolení a popis funkčných vlastností prídavných látok. V dôsledku toho nie je vedecký panel schopný stanoviť potrebnú špecifikáciu pre dané prídavné látky ani ich minimálnu účinnú dávku.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4704