Facebook Statistics
Značka Kvality

Údaje o hustote diviakov generované kamerovými pascami v devätnástich európskych oblastiach

25-03-2022

Nová publikácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) prezentuje výsledky terénnych aktivít v súvislosti s generovaním spoľahlivých hodnôt hustoty diviakov pomocou kamerového odchytu v 19 oblastiach v Európe.

Hustota sa pohybovala od 0,35±0,24 do 15,25±2,41 jedincov/km2. Medzi bioregiónmi neboli zistené žiadne štatistické rozdiely v hustote. Vyššie hodnoty boli zistené v poľovných revíroch v porovnaní s chránenými územiami, čo naznačuje, že parametre pohybu sú špecifické pre populáciu a potvrdzujú potenciálnu úlohu poľovníckych aktivít pri zvyšovaní pohybu diviakov a miery kontaktu medzi jednotlivcami alebo skupinami.

Výsledky prezentujú, že harmonizovaný prístup k skutočnému odhadu hustoty voľne žijúcich živočíchov je možný v európskom meradle, pričom sa zdieľajú rovnaké protokoly, spoločne sa navrhujú, spracovávajú a analyzujú údaje.

Ďalšie kroky si vyžadujú reprezentatívny návrh monitorovacej siete na odhadnutie spoľahlivých trendov populácií diviakov v Európe. V tejto súvislosti bude novovytvorené Európske observatórium voľne žijúcich živočíchov predstavovať sieť pozorovacích miest poskytovaných spolupracovníkmi zo všetkých európskych krajín schopných monitorovať populáciu voľne žijúcich živočíchov na európskej úrovni. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood