Facebook Statistics
Značka Kvality

Údaje o rezíduách pesticídov v potravinách dostupné v interaktívnej podobe

14-04-2020

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výročnú správu o rezíduách pesticídov v potravinách v EÚ. Správa je založená na údajoch z vnútroštátnych úradných kontrol vykonávaných členskými štátmi EÚ, Islandom a Nórskom a zahŕňa cielené aj náhodné vzorkovanie.
 
Celkovo bolo v roku 2018 analyzovaných 91 015 vzoriek, z ktorých 95,5 % bolo v súlade s legislatívne stanovenými povolenými množstvami. V prípade podskupiny (v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ) bolo analyzovaných 11 679 vzoriek (náhodné vzorkovanie), pričom 98,6 % vzoriek vyhovelo legislatívne stanoveným limitom.
 
Správa poskytuje prehľad o prítomnosti rezíduí pesticídov v potravinách v EÚ a o akýchkoľvek možných rizikách pre zdravie spotrebiteľov. Poskytuje tiež dôležité informácie manažérom rizík, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia o budúcich kontrolných opatreniach.
 
Bernhard Url, výkonný riaditeľ EFSA, uviedol: „Táto správa už mnoho rokov podporuje prácu Európskej komisie a členských štátov pri zabezpečovaní správneho používania pesticídov v súlade s právnymi predpismi a cieľmi EÚ. Efektívny zber a dôsledná analýza takýchto údajov budú mať naďalej kľúčový význam pri zabezpečovaní bezpečnosti potravín predávaných v EÚ."
 
Zber údajov na základe rizika (cielené vzorkovanie) vs. náhodný zber údajov
 
Údaje z náhodného vzorkovania sú obzvlášť užitočné, pretože sa týkajú toho istého súboru výrobkov pri trojročnej rotácii. Znamená to, že pre konkrétny tovar je možné identifikovať stúpajúce alebo klesajúce trendy.
 
Napríklad, medzi rokmi 2015 a 2018 sa podiel vzoriek s prekročením limitov pre rezíduá pesticídov zvýšil v prípade banánov (z 0,5 % na 1,7 %), sladkej papriky (z 1,2 % na 2,4 %), baklažánu (z 0,6 % na 1,6 %) a stolového hrozna (z 1,8 % na 2,6 %). Na druhej strane, prekročenie limitov rezíduí v roku 2018 v porovnaní s rokom 2015 kleslo v prípade brokolice (z 3,7 % na 2 %), panenského olivového oleja (0,9 % až 0,6 %) a slepačích vajec (z 0,2 % na 0,1 %).
 
Tento rok EFSA pretransformoval výsledky koordinovaného programu do máp a grafov. Údaje sú tak prístupnejšie aj pre širšiu verejnosť.
 
Vnútroštátne národné kontrolné programy sa zameriavajú na výrobky, ktoré pravdepodobne obsahujú rezíduá pesticídov alebo u ktorých sa v predchádzajúcich rokoch zistilo porušenie právnych predpisov. Tieto programy poskytujú dôležité informácie manažérom rizík, ale na rozdiel od údajov z koordinovaného kontrolného programu EÚ neposkytujú štatisticky reprezentatívny obraz o množstvách rezíduí, ktoré by sa dali očakávať v potravinách na pultoch obchodov v rámci celej Európy.
 
Hodnotenie rizika
 
EFSA vykonal ako súčasť svojej analýzy výsledkov aj hodnotenie rizika pesticídov zo stravy. To naznačuje, že potravinové komodity, analyzované v roku 2018, pravdepodobne nebudú predstavovať problém pre zdravie spotrebiteľa. Navrhuje však niekoľko odporúčaní na zvýšenie účinnosti európskych systémov kontroly, čím sa naďalej zabezpečí vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.
 
 
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]
 
 
Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood