Facebook Statistics
Značka Kvality

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách - vyjadrite sa k návrhu!

16-03-2023

Odborníci úradu EFSA predbežne dospeli k záveru, že nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov (MOSH) nepredstavujú riziko pre zdravie. Potvrdili tiež, že niektoré látky zo skupiny známej ako aromatické uhľovodíky z minerálnych olejov (MOAH) zdravotné riziko predstavovať môžu.

Nasledovné tvrdenia patria medzi závery návrhu vedeckého stanoviska, ktoré bolo 15.3.2023 predložené na verejnú konzultáciu a ktoré aktualizuje predchádzajúce hodnotenie rizika uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách vypracovaného úradom EFSA.

Uhľovodíky z minerálnych olejov (MOH) zahŕňajú širokú škálu chemických zlúčenín získavaných najmä destiláciou a rafináciou ropy. Rozdeľujú sa do dvoch hlavných skupín označovaných ako MOSH a MOAH.

„V prípade MOSH boli síce pozorované nepriaznivé účinky na pečeň u špecifického kmeňa potkanov, ale dôkazy naznačujú, že tieto účinky nie sú relevantné pre ľudí. Preto sme mohli vylúčiť riziko pre verejné zdravie“, povedal James Kevin Chipman, predseda pracovnej skupiny pre uhľovodíky z minerálnych olejov.

Odborníci sa zaoberali aj dvoma rôznymi typmi MOAH a v prípade jedného z nich dospeli k záveru, že môže obsahovať genotoxické látky, ktoré môžu poškodiť DNA v bunkách a spôsobiť rakovinu. Pre takéto genotoxíny nie je možné stanoviť bezpečnú hladinu.

O výskyte MOAH v potravinách je k dispozícii málo informácií, preto odborníci pracovali na dvoch rôznych prognostických scenároch, z ktorých oba poukazovali na možné obavy o zdravie pomocou prístupu založeného na rozpätí expozície.

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách

MOH sa môže dostať do potravín mnohými spôsobmi - kontamináciou životného prostredia, používaním mazív pre stroje, uvoľňovacích látok, pomocných látok, prídavných látok do potravín alebo krmív a migráciou z materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.  Boli zistené v rôznych potravinách, ktoré zvyčajne obsahujú vyššie množstvá MOSH ako MOAH. Najvyššie hladiny MOH sa zistili v rastlinných olejoch a najvyššia expozícia sa odhaduje u mladých ľudí, najmä u dojčiat, ktoré boli kŕmené výlučne dojčenskou výživou obsahujúcou vysoké hladiny MOSH.

Odporúčania

Odborníci odporučili, aby sa uskutočnil ďalší výskum s cieľom kvantifikovať prítomnosť MOAH v potravinách a aby sa zhromaždili údaje o toxicite s cieľom lepšie posúdiť riziká, ktoré predstavujú. V prípade MOSH je dôležité naďalej skúmať možné dlhodobé účinky na ľudské zdravie.

Čo bude nasledovať?

Svoje pripomienky k návrhu môžete predkladať na nasledovnom odkaze do 30. 4. 2023. Vedecké odporúčania úradu EFSA po ich dokončení následne pomôžu Európskej komisii a členským štátom Európskej Únie zvážiť opatrenia na riadenie rizík.

Odkaz na verejnú konzultáciu nájdete na linku:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qqHf/pc0400

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood