Facebook Statistics
Značka Kvality

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách

14-09-2023

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil nové infografické materiály o uhľovodíkoch z minerálnych olejov v potravinách, ktoré sú dostupné v angličtine, nemčine, taliančine, francúzštine a španielčine.

Čo sú uhľovodíky z minerálnych olejov?

Uhľovodíky z minerálnych olejov (MOH) sú rôznorodou skupinou chemických zlúčenín pochádzajúcich najmä z destilácie a rafinácie ropy.

Na základe chemickej štruktúry sa delia do dvoch hlavných kategórií:

 • nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov (MOSH)
 • aromatické uhľovodíky minerálnych olejov (MOAH)

MOH v potravinách

Uhľovodíky z minerálnych olejov sa môžu dostať do potravín mnohými spôsobmi - kontamináciou životného prostredia, používaním mazív pre stroje, uvoľňovacími látkami, pomocnými látkami, prídavnými látkami do potravín alebo krmív a migráciou z materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.

Môžu ich obsahovať:

 • Rastlinné oleje
 • Mliečne výrobky
 • Chrumky, hotové jedlá/saláty
 • Obilniny (a výrobky na báze obilnín)
 • Detská výživa
 • Strukoviny, orechy, olejnaté semená a koreniny
 • Rybie konzervy
 • Čokoláda (a čokoládové výrobky)

Vplyv na zdravie

Potenciálny vplyv MOH na ľudské zdravie sa značne líši. MOSH, o ktorých je známe, že sa hromadia v pečeni a lymfatickom systéme, nepredstavujú pri súčasných úrovniach expozície v potrave riziko pre verejné zdravie. Jeden typ MOAH môže obsahovať genotoxické látky, ktoré môžu poškodiť DNA v bunkách a môžu spôsobiť rakovinu. Pre takéto látky nemožno stanoviť bezpečnú hladinu.

Európska únia v akcii

V systéme EÚ rôzne subjekty úzko spolupracujú na ochrane verejného zdravia prostredníctvom posudzovania a riadenia rizík, ako aj monitorovania prítomnosti MOH v našich potravinách.

 • Úrad EFSA posudzuje riziká, ktoré pre ľudí predstavujú MOH v celom potravinovom reťazci. Údaje o ich prítomnosti v potravinách sa zhromažďujú prostredníctvom priebežného zberu údajov.
 • Nariadenia EÚ vyžadujú, aby členské štáty monitorovali prítomnosť MOH v potravinách podľa usmernenia European Commission's Joint Research Centre.
 • Európska komisia a členské štáty zohľadňujú prácu úradu EFSA pri opatreniach na riadenie rizík.

INFOGRAFIKY

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood