Facebook Statistics
Značka Kvality

Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

14-11-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) žiada prijímateľov, aby v zmysle znenia „Príručky k procesu verejného obstarávania, zadávanie zákaziek od 18.04.2016 Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 3.1.“ , „Príručky pre prijímateľa  integrovaný operačný program 2014 – 2020 verzia: 4.1.“ , „Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 3.1“ a  ostatných programových dokumentov IROP predložili za účelom najmä zefektívnenia kontrol verejných obstarávaní kompletnú aktualizovanú dokumentáciu z verejných obstarávaní cez ITMS2014+.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood