Facebook Statistics
Značka Kvality

Určenie dovozovej tolerancie pre chlorantraniliprole v chmeli

02-07-2018

Žiadateľ DuPont de Nemours GmbH (Nemecko) podal v súlade s článkom 6 Nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť príslušnému úradu vo Francúzsku, aby určil dovozovú toleranciu pre aktívnu látku chlorantraniliprole v chmeli. Dáta poskytnuté s cieľom podpory žiadosti a opierajúce sa o autorizované požívanie v USA sa ukázali byť dostačujúce k vyvodeniu návrhu maximálneho limitu pre rezíduá pre chmel. Analytické metódy kontroly rezíduí chlorantraniliprolu v chmeli pri validovanom limite kvantifikácie LOQ=0,01 mg/kg sú dostupné. Úrad EFSA na základe výsledkov z hodnotenia rizika dospel k záveru, že riziko z dlhodobého príjmu rezíduí zo súčasného používania chlorantraniliprolu a z autorizovaného používania chlorantraniliprolu (zo záznamov z poľnohospodárskej praxe) je nepravdepodobné. Dôvodová správa obsahuje spoľahlivé koncové body, vhodné pre použitie v regulačnom hodnotení rizika.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood