Facebook Statistics

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k uplatňovaniu § 7 vyhlášky č. 12/2009 Z.z.

21-07-2009

U S M E R N E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na zjednotenie uplatňovania § 7 ods. 2 písm. d) vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

číslo 2771/2009-720 zo dňa 16. júla 2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), vydáva podľa § 58 ods. 1 písm. n) zákona o lesoch toto

u s m e r n e n i e.

Účelom usmernenia je upraviť konanie orgánov štátnej správy pri posudzovaní grafickej prílohy žiadosti o trvalé vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesa formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku, žiadosti o dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesa, resp. grafickej prílohy žiadosti o obmedzenie využívania funkcií lesa na lesných pozemkoch podľa § 7 ods. 2 písm. d) vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov (ďalej len „vyhláška“).

 1. Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa sa podľa § 7 ods. 1 vyhlášky podáva písomne spolu s prílohami uvedenými v § 7 ods. 2 vyhlášky.

  Grafickou prílohou žiadosti o trvalé vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesa formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku, grafickou prílohou žiadosti o dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcií lesa, resp. grafickou prílohou žiadosti o obmedzenie využívania funkcií lesa na lesných pozemkoch je podľa § 7 ods. 2 písm. d) vyhlášky záznam podrobného merania zmien v zmysle § 7 vyhlášky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „katastrálna vyhláška“).

  Záznam podrobného merania zmien je podkladom pre vypracovanie geometrického plánu, ktorý je následne podkladom pre zápis práv v katastri nehnuteľností.

  Rozhodnutia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva o trvalom vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku, o dočasnom vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa, resp. o obmedzení využívania funkcií lesa na lesných pozemkoch nie sú predmetom zápisu práv v katastri nehnuteľností a konanie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva je v tomto prípade špeciálnym konaním vo vzťahu ku katastrálnej vyhláške.
   
 2. Ku konaniu orgánov štátnej správy lesného hospodárstva
  1. o trvalom vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa formou trvalej zmeny využitia lesného pozemku,
  2. o dočasnom vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa,
  3. o obmedzení využívania funkcií lesa na lesných pozemkoch
  sa za grafickú prílohu podľa § 7 ods. 2 písm. d) vyhlášky považujú aj grafické a textové údaje o veľkosti záberov lesných pozemkov, ak obsahujú:
  - grafické znázornenie zákresu záberov lesných pozemkov do katastrálnej mapy s vyznačením čísel parciel, druhov pozemkov a čísel dielov, predstavujúci rozsah záberu lesných pozemkov a
  - textovú tabuľkovú časť s vyčíslením výmery záberu lesných pozemkov podľa jednotlivých dielov z grafického znázornenia s uvedením presunu vynímanej výmery od parcely k predmetu záberu lesných pozemkov, napr. k objektu / stavbe.
   
 3. Podľa tohto usmernenia sa postupuje od 01. augusta 2009.

prof. Ing. Július Novotný, CSc., v.r.
generálny riaditeľ


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood