Facebook Statistics

Usmernenie na postup obvodných pozemkových úradov a správ katastra pri pozastavení zápisov do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav pred vydaním rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav

24-06-2008

usmernenie ÚGKaK SR KO-3450/2007 MP SR 2799/2007-430

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood